Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Sevim Göksu Elite Emarket (“Milly Moo” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan https://www.millymoo.com.tr/ adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi ve Çerez Politikası’ndaki tanımlar dikkate alınacaktır.

Milly Moo, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

Milly Moo,

Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri :

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

“Milly Moo” personel temin süreçlerinin yürütülmesi
“Milly Moo” finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
“Milly Moo” hukuk işlerinin icrası/takibi
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
Talep ve şikayet yönetimi
İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme
Amaç ve hukuki sebepleri dahilinde verilerinizi açık rızanız ile işleyebilmektedir.

Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:
Kişisel verileriniz, şirketimiz/şubelerimiz / internet sitemiz/mobil uygulamalarımız/ çağrı merkezimiz / ortak veya tedarikçi firmalar, anlaşmalı kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, Milly Moo’ya Kullanıcıların kendi açık rızaları ve insiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Milly Moo’ya verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Milly Moo’nun sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Bu tür verilere yönelik insiyatifinizi mobil cihaz üzerindeki ayarlarınızdan kullanabilirsiniz-değiştirebilirsiniz.

Milly Moo, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının Milly Moo’ya yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Çerez Politikasına Çerezler adresinden ulaşabilirsiniz.


Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?
Elde ettiğimiz kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yurtiçinde veya yurtdışında Milly Moo’nun ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?
Kişisel Verileriniz Aktarılabileceği Kurum/Kuruluşlar:


VERİ AKTARIMI
YAPABİLECEK KİŞİLER                                     TANIMI                                                             VERİ AKTARIM AMACI

İş Ortağı                              “Milly Moo”’nun ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat                     İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini

                                            veya Topluluk Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler                     temin etmek amacıyla sınırlı olarak

                                            yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu
                                            tarafları tanımlamaktadır.

 

Tedarikçi                               “Milly Moo”’nun ticari faaliyetlerini yürütürken “Milly Moo”’nun     “Milly Moo”’nun tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin

                                             emir ve  talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak           ettiği ve “Milly Moo”’nun ticari faaliyetlerini yerine

                                             “Milly Moo”’ya hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.                  getirmek için gerekli hizmetlerin “Milly moo”‘ya

                                                                                                                                            sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

 

Hissedarlar                           “Milly Moo”’nun                                                                            İlgili mevzuat hükümlerine göre “Milly Moo”’nun
                                            yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler                       şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim

                                                                                                                                              süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin
                                                                                                                                              amaçlarıyla sınırlı olarak

Şirket Yetkilileri                  İlgili mevzuat hükümlerine göre     “Milly Moo”’dan                          İlgili mevzuat hükümlerine göre “Milly Moo”’nun
                                          bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve                                  ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması,  

                                          Kuruluşları en üst düzeyde yönetiminin sağlanması 

                                          ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

 

 

                                                                                                           

Hukuken Yetkili Kamu       İlgili mevzuat hükümlerine göre “Milly Moo”’dan bilgi ve                      İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi
Kurum ve Kuruluşları        belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile                             dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

                                          diğer hukuk kişileri.

 

 

Hukuken Yetkili                İlgili mevzuat hükümlerine göre “Milly Moo”’dan                                  İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde

Özel Hukuk Kişileri           bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri                                     talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 

 

Hukuk- Danışmanlık        “Milly Moo”’nun hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğu                       “Milly Moo” ve/veya karşı tarafın hukuki merciler önünden
Birimleri                          danışmanlık şirketleri ve hukuk büroları                                        hak ve menfaatlerin tesisi ile yargısal işlemlerin tesisi

 

Kargo Şirketi                    “Milly Moo”’nun akdi ilişki içerisinde bulunan ve amaçla                “Milly Moo” ile satın alma ilişkisi kuran kişilerin

                                        uyumlu olarak sipariş tesliminin sağlanması amacıyla                   siparişlerinin teslimini sağlamak

                                        çalışılan kargo şirketleri

 

 

Denetim Firmaları             “Milly Moo”’nun akdi ilişki içerisinde kanuni zorunluluktan              “Milly Moo”’nun mali, idari ve hukuki yönden denetiminin

                                         kaynaklı denetimini gerçekleştiren şirketler                                  sağlanması

 

 

 

 

Kişisel verilen aktarılması yönünden rıza almayan hallerde ilgili kişiler ile amaca uygun ve amaçla sınırlı olmak kaydıyla paylaşılabilecektir. Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Milly Moo, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

 

Kişisel Verileriniz Saklanma Süresi :
“Milly Moo”, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler “Milly Moo”’nun o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak “Milly Moo”’nun uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ; ilgili mevzuat ve “Milly Moo”’nun belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda “Milly Moo”’ya yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz
Milly Moo, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. Bu önlemlere ve detaylı bilgilere Burada yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İŞLENMESİ SAKLANMASI İMHASINA DAİR POLİTİKA sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Milly Moo, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Milly Moo, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’ a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

Verilerinize Yönelik Haklarınız
6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak ;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
Milly Moo, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Milly Moo’nun Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’ nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Milly Moo’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Piri Mehmet Paşa Mh.
Özgür Sk. No:1/3 Silivri / İstanbul adresine iletilmesi

Veri Sahibi adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi yöntemleri ile verilerinize yönelik taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.